Regulamin

Updated at: 2021-10-01

Niniejsze warunki ("Regulamin") regulują Twoją relację z witryną https://weweb.pl ("Serwis") prowadzoną przez Didwear sp. z o.o. prowadzącą działalność pod adresem: M. C. Skłodowskiej 3/27 20-258 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7123306728, o nadanym numerze KRS: 0000598679 ("nas", "my", lub "nasz").

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Dostęp do serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Abonamenty

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcja"). Użytkownik będzie rozliczany z góry w sposób powtarzalny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe ustalane są w cyklu miesięcznym lub rocznym, w zależności od rodzaju planu abonamentowego wybranego przez użytkownika przy zakupie Subskrypcji.

Na koniec każdego Cyklu Rozliczeniowego Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że użytkownik ją anuluje lub Didwear sp. z o.o. ją anuluje. Użytkownik może anulować odnowienie Subskrypcji poprzez stronę zarządzania swoim kontem online.

Do przetworzenia płatności za Subskrypcję wymagana jest ważna metoda płatności, w tym karta kredytowa. Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć Didwear sp. z o.o. dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o prawidłowej metodzie płatności. Podając takie informacje dotyczące płatności, użytkownik automatycznie upoważnia Didwear sp. z o.o. do obciążenia konta użytkownika za pomocą dostępnych na WeWeb i wybranych przez użytkownika instrumentów płatniczych.

Jeśli automatyczne naliczanie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Didwear sp. z o.o. wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że użytkownik musi dokonać płatności ręcznie, w określonym terminie, w pełnej kwocie odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zmiany opłat

Didwear sp. z o.o. może, według własnego uznania i w dowolnym czasie, zmienić opłaty za Subskrypcję. Wszelkie zmiany opłat za Subskrypcję wejdą w życie z końcem bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.

Didwear sp. z o.o. dostarczy Użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomienie o wszelkich zmianach w opłatach za subskrypcję, aby dać mu możliwość zakończenia subskrypcji zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłat za Subskrypcję oznacza zgodę na zapłatę zmienionej kwoty opłaty za Subskrypcję.

Zwroty

Za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty za Subskrypcję nie podlegają zwrotowi.

Konta

Zakładając konto w naszym serwisie, użytkownik musi dostarczyć nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika w naszej Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Serwisu oraz za wszelkie działania i czynności podejmowane na podstawie Twojego hasła, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest związane z naszym Serwisem, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasz serwis może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Didwear sp. z o.o.

Didwear sp. z o.o. nie ma kontroli nad, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności, lub praktyki wszelkich witryn internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Didwear sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków.

Po rozwiązaniu konta, Twoje prawo do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli chcesz zlikwidować swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Didwear sp. z o.o., ani jej dyrektorzy, udziałowcy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub karne szkody, w tym bez ograniczeń, utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do lub korzystania z serwisu lub niemożności dostępu do lub korzystania z serwisu; (ii) dowolnego zachowania lub treści dowolnej osoby trzeciej w serwisie; (iii) wszelkich treści uzyskanych z Serwisu; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany transmisji lub treści użytkownika, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie okaże się, że nie spełnił swojego podstawowego celu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "AS IS" i "AS AVAILABLE". Usługa jest dostarczana bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu działania.

Didwear sp. z o.o. jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) serwis będzie działał nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępny w określonym czasie lub lokalizacji; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z serwisu spełnią Twoje wymagania.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jego normy kolizyjne.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy nami w zakresie naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogły zostać zawarte z nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.